Facturatie en verzendadres:
BV Beauty Fire (Instituut Nieke en Webshop Instituut Nieke)
Nathalie Van Bever
Achterstraat 40
9450 Haaltert
0496/037765

BE0772303211
BE0539.995.238

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
De voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij aankoop:

 

a. Prijzen

De prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.
Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven,
BV Beauty Fire houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijst blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Vb solden
BV Beauty Fire kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten

 

b.Betaling

Men kan betalen via bancontact; Belfius, Kbc, ING, bankcontact, Maestro of Ideal.

Vooruitbetaling door middel van overboeking op rekening Belfius BE94 0688 9818 9614, met vermelding van het bestelnummer kan ook.

b.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen België betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten België betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

b.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van BV Beauty Fire.

b.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bv Beauty Fire gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

b.4 Enkel na het ontvangen van het volledige bedrag zal BV Beauty Fire overgaan tot het verzenden van het pakket.

 

c. Verzending

Tijdens het plaatsen van je bestelling kan je naast een overzicht van je bestelling en het totaalbedrag.

Verzendoptie 1
Je kan kiezen voor verzending met pakketpost. Wij werken hiervoor samen met Myparcel via Bpost of PostNl. Je verzending zal aangemaakt worden via het systeem van Myparcel of PostNL. Je pakket zal afgeleverd worden door de pakketenservice van B-Post of PostNL. Reken voor deze verzendmethode 1 a 5 werkdagen. Indien er zich een probleem voordoet gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen, wij bekijken dan hoe we dit probleem voor u kunnen oplossen.

Afhalen bij Instituut Nieke, Achterstraat 40, 9450 Haaltert.
Bestellingen kunnen steeds opgehaald worden bij Instituut Nieke. Indien je deze optie selecteert vervallen de verzendingskosten.
Afhalen kan na telefonisch contact of bericht 0496/03.77.65 enkel op afspraak.

 

d. Communicatie.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u hiervan steeds een bevestigende email. Bij het verzenden van uw bestelling krijgt u alsnog een mailtje. Controleer ook uw ongewenste email, of neem contact met ons op indien u geen emails over uw bestelling heeft ontvangen.

 

e. Levering

e.1 De door BV Beauty Fire opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

e.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

f. Overmacht

f.1 BV Beauty Fire is niet aansprakelijk;
Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BV Beauty Fire alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht,

f.2 Instituut Nieke behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is Instituut Nieke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen,

f.3 Indien Instituut Nieke bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c,q, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c,q, leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft,

 

g. Herroepingsrecht.

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Instituut Nieke, Achterstraat 40, 9450 Haaltert.
Wij behouden het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

 

h. Privacybeleid

Wij hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt,wordt dit bij een eventuele afrekening wel gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden binnen Instituut Nieke. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Instituut Nieke, Achterstraat 40, 9450 Haaltert. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

 

i. Bestellingen/communicatie

i.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Instituut Nieke, dan wel tussen Instituut Nieke en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Instituut Nieke, is Instituut Nieke niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Instituut Nieke.